ANASAYFA KURUMSAL FAALİYET ALANLARIMIZ DUYURULAR İLETİŞİM
Anasayfa » Duyurular » KÖMÜR İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞME TADİL METNİ -4

KÖMÜR İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞME TADİL METNİ -4

11.İLAN

Genel Kurulun toplantıya çağrılmasına ilişkin ilanlar da dahil olmak üzere Şirkete ait ilanlar Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yapılır.

Genel Kurulun toplantıya çağrılmasına ilişkin ilanların Türk Ticaret Kanunu'nun 414 üncü maddesi hükmü gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılması zorunludur.

 

12.HESAP DÖNEMİ

Şirketin hesap yılı, Ocak ayının 1. gününden başlar ve Aralık ayının 31. günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı, Şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten itibaren başlar ve o senenin aralık ayının otuz birinci günü sona erer.

 

13.FESİH DAVASI

Kamu düzenine veya işletme konusuna aykırı işlemlerde veya bu yönde hazırlıklarda ya da muvazaalı iş ve faaliyetlerde bulunduğu belirlenmesi halinde, Şirket hakkında, özel kanunlardaki hükümler saklı kalmak kaydıyla, ilgili Bakanlıkça bu tür işlem, hazırlık veya faaliyetlerin öğrenilmesinden itibaren bir yıl içinde fesih davası açılabilir.

 

14.KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI

Şirketin net dönem kârı, faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, yapılmış her çeşit giderlerin çıkarılmasından sonra kalan miktardır.

a)Net dönem kârının %5’i, ödenmiş sermayenin %20’sine ulaşıncaya kadar genel kanuni yedek akçeye ayrılır. b)Kalan miktarın %5’i pay sahiplerine kâr payı olarak dağıtılır.

Genel kurul, net dönem kârından (a) ve (b) bentlerindeki tutarlar düşüldükten sonra kalan tutarın dağıtılmayarak yedek akçeye ayrılmasına, kısmen veya tamamen dağıtılmasına karar vermeye yetkilidir. Genel kurul, ilgili mevzuat çerçevesinde pay sahiplerine kâr payı avansı dağıtılmasına karar verebilir. Kâr payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

 

a)Gelir-Gider Müspet Farklarının Hesaplanması ve Dağıtımı

Bilanço yılı sonunda doğan müspet veya menfi gelir-gider farkları, bilançonun genel kurulca kabul ve tutanakların tasdikinden sonra aşağıda yazılı esaslara göre dağıtılır:

 

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

 

Genel Kurul’un alacağı bir kararla, TTK hükümlerine göre Şirket’in kar dağıtımı yapılır. Karın tespiti ve dağıtımında aşağıdaki esaslara göre hareket edilir. Şirket’in her türlü masrafları düşülerek TTK ve diğer ilgili mevzuat esasına göre düzenlenmiş bilançolarda hesaplanan net dönem karı dağıtıma esas alınır. Bu kardan kurumlar vergisi ve diğer vergilerin karşılıkları ayrıldıktan sonra;

 

i.Genel Kanuni Yedek Akçeye% 5

ii.Yedek Akçeye% 10

iii.Yenileme Fonuna% 5

iv.Yatırım Geliştirme Fonuna% 10

v.Tasfiye Fonuna% 5 pay ayrılır.

 

Geri kalan kısmın, ortaklara dağıtılması, ihtiyatlara ayrılması veya ertesi yıla devri konusu Genel Kurul’ca kararlaştırılır. Ayrıca 6102 sayılı Kanun’un 394.maddesine göre Yönetim Kurulu üyelerine, memur ve işçilere tutarı esas sözleşmeyle veya genel kurul kararıyla belirlenmiş olmak şartıyla huzur hakkı, ücret, ikramiye, prim ve yıllık kardan pay ödenebilir.

 

Bu Ana Sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan kar geri alınamaz.

 

b)Gelir-Gider Menfi Farkı

Gelir-gider menfi farkı; yedek akçe, fevkalade yedek akçe ve fonlardan kapatılır. Bunun yetmemesi halinde zarar, sonraki yıllara devredilebilir veya Şirket genel kurulunca belirlenecek esaslara göre ortaklardan istenecek ek ödemelerle kapatılır.

 

15.YEDEK AKÇE

Yedek akçelerin ayrılması hususunda Türk Ticaret Kanununun 519 ila 523. maddeleri hükümleri uygulanır.

 

16.KANUNİ HÜKÜMLER

Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

 

 

Başkan

Zafer BENLİ

 

 

Başkan Vekili

Mehmet UYGUN

Üye

Hayrettin KURT

Üye

Hakkı TOK

Üye

İzzet BATMAZ

KÖMÜR İŞLETMELERİ A.Ş.

KÖMÜR İŞLETMELERİ A.Ş.

KÖMÜR İŞLETMELERİ A.Ş.

KÖMÜR İŞLETMELERİ A.Ş.

KÖMÜR İŞLETMELERİ A.Ş.

Adres: Beştepe Mah. Zübeyde Hanım Cad. No:7 YENİMAHALLE/ANKARA • Telefon: +90 312 216 01 00 +90 312 425 30 07 • Faks: +90 312 425 82 28