ANASAYFA KURUMSAL FAALİYET ALANLARIMIZ DUYURULAR İLETİŞİM
Anasayfa » Duyurular » KÖMÜR İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞME TADİL METNİ -2

KÖMÜR İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞME TADİL METNİ -2

DENETÇİLERİN SORUMLULUĞU

MADDE: 43 - Şirketin yılsonu ve konsolide finansal tablolarını, raporlarını, hesaplarını denetleyen Denetçi ve Özel Denetçiler; kanuni görevlerinin yerine getirilmesinde kusurlu hareket ettikleri takdirde, hem Şirket’e, hem de pay sahipleri ile Şirket alacaklılarına karşı verdikleri zarar dolayısıyla sorumludurlar. Denetçilerin sır saklamadan doğan sorumluluğu hakkındaki 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun emredici mahiyetteki 404 madde hükmü saklıdır.

ÖZEL DENETİM

MADDE: 44- Pay sahiplerinin belirli olayların özel denetimle açıklığa kavuşturulması istemi hakkında 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun emredici mahiyetteki 438 ilâ 444 üncü madde hükümleri uygulanır.

MURAKIPLARA VERİLECEK ÜCRET

MADDE: 47 -Murakıplar, Umumî Hey'etçe takdir ve tesbit edilecek ücreti alırlar. Bu ücret Şirketin umumî masraflarına geçirilir.

ÂDÎ VE FEVKALÂDE UMUMİ HEY'ET :

MADDE: 48 - Şirketin, hissedarları senede en az bir defa Umumî Hey'et halinde içtima ederler. Kanuna, işbu Esas Mukavelename hükümlerine muva­fık surette içtima eden Umumî Hey'et umum hissedarların hey'eti mecmuasını temsil eder.

Bu suretle içtima eden Umumî Heyette ittihaz edilen kararlar gerek muhalif» gerek içtimada hazır bulunmayanlar hakkında dahi mer'i ve muteberdir.

Umumî Hey'etler ya âdi veya fevkalâde olarak içtima ederler. Âdi Umumî Heyet hesap devresi hitamından itibaren (Üç ay) zarfında ve senede herhalde bir defa vukubulur. Bu içtimada Şirketin senelik umumî muamele ve hesapları tetkik ve karara bağlanır.

Fevkalâde Umumî Heyet. Şirket işlerinin istilzam ettirdiği ahval ve zaman­larda içtima eder.

DAVET İLANÎ VE GÜNDEM :

MADDE: 49 - Genel Kurul’u toplantıya davet yetkisi Yönetim Kurulu’na aittir. Yönetim Kurulu’nun, devamlı olarak toplanamaması, toplantı nisabının oluşmasına imkân bulunmaması veya mevcut olmaması durumlarında, mahkemenin izniyle, tek bir pay sahibi dahi Genel Kurul’u toplantıya çağırabilir. Pay sahiplerinin bu talebi nazara alınmadığı takdirde, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 412 nci maddesi hükmü uygulanır.

Gündem, Genel Kurul’u toplantıya çağıran tarafından belirlenir. Gündemde bulunmayan konular, Genel Kurul’da müzakere edilemez ve karara bağlanamaz. Kanuni istisnalar saklıdır. Yönetim Kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi, yılsonu finansal tablolarının müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır.

TOPLANTI YERİ:

MADDE: 50 - Umumî Hey'et, Şirkette idare merkezinde veya idare merke­zinin bulunduğu şehrin diğer bir müsait mahallinde içtima eder.

TOPLANTININ BAKANLIĞA BİLDİRİLMESİ

MADDE: 51 - Toplantının Bakanlığa bildirilmesi hakkında, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun emredici mahiyetteki 407 nci maddesinin (3) üncü fıkrası hükmü uygulanır.

NİSAP

MADDE: 52 - Hilâfına gerek Ticaret Kanunu ve gerek işbu Esas Mukavele­namede sarahat bulunmayan ahvalde gerek fevkalâde, gerek alelade içtima ede­cek olan Umumî.

 Heyetlerde asaleten veya vekâleten en az sermayenin dörtte birini temsil eden hissedarların huzuru şarttır.

İlk içtimada bu nisap hasıl olmadığı takdirde, hissedarlar tekrar ikinci defa toplantıya davet olunurlar.

İkinci içtimada hazır bulunan hissedarların temsil ettikleri sermaye miktarı ne olursa olsun, ruznamede yazılı maddeler müzakere ve karara bağlanır. Bu veçhile cereyan eden müzakereler mer'i ve muteberdir. Kararlar muteber olmak için herhalde asaleten veya vekâleten verilen reylerin ekseriyeti şarttır. Birinci içtima ile ikinci içtima arasındaki müddet 15 günden az ve bir aydan fazla olamaz, ikinci içtimaa davet içtimadan onbeş gün evvel ilân olunur.

REY HAKKI:

MADDE: 53 - Gerek âdi ve gerek fevkalâde Umumî Heyet toplantıların­da hazır bulunan hissedarların veya temsilcilerinin her hisse için bir reyi vardır.

TOPLANTI VE KARAR NİSAPLARI

MADDE: 55 - Esas Sözleşme’yi değiştiren kararlar, Şirket sermayesinin en az dörtte üçünün temsil edildiği Genel Kurul tarafından, toplantıda mevcut bulunan payların üçte ikisi ile alınır. İlk toplantıda öngörülen toplantı nisabı elde edilemediği takdirde, en geç bir ay içinde ikinci bir toplantı yapılabilir. İkinci toplantı için toplantı nisabı, Şirket sermayesinin en az yarısının toplantıda temsil edilmesidir.

Aşağıdaki Esas Sözleşme değişikliği kararları, sermayenin tümünü oluşturan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin oybirliğiyle alınır:

a) Bilanço zararlarının kapatılması için yükümlülük ve ikincil yükümlülük koyan kararlar.

b) Şirketin merkezinin yurt dışına taşınmasına ilişkin kararlar.

Aşağıdaki Esas Sözleşme değişikliği kararları, sermayenin en az yüzde yetmişbeşini oluşturan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin olumlu oylarıyla alınır:

a) Şirketin işletme konusunun tamamen değiştirilmesi.

b) İmtiyazlı pay oluşturulması.

c) Nama yazılı payların devrinin sınırlandırılması.

İkinci ve üçüncü fıkralarda öngörülen nisaplara ilk toplantıda ulaşılamadığı takdirde izleyen toplantılarda da aynı nisap aranır.

İşletme konusunun tamamen değiştirilmesi veya imtiyazlı pay oluşturulmasına ilişkin Genel  Kurul kararına olumsuz oy vermiş  nama yazılı pay sahipleri, bu kararın Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayımlanmasından itibaren altı ay boyunca payların devredilebilirliği hakkındaki kısıtlamalarla bağlı değildirler.

 

 

ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

MADDE: 56 - Genel Kurul, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun emredici mahiyetteki 452 ilâ 475 inci madde hükümleri doğrultusunda, kanunda öngörülen şartlara uyarak Esas Sözleşme’nin bütün hükümlerini değiştirebilir; müktesep ve vazgeçilmez haklar saklıdır.

Esas Sözleşme değişikliği hakkında, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun emredici mahiyetteki 421 inci madde hükmü uygulanır.

OY HAKKININ KULLANILMASI

MADDE: 57 -Nama yazılı pay senetleri için temsil yetkisinin, yazılı olarak verilmesi şarttır. Bu yetkinin şekil ve mahiyetini Yönetim Kurulu tayin eder. Hamiline yazılı pay senedinin zilyedi bulunduğunu ispat eden kimse, oy hakkını kullanmaya yetkilidir. Bunu ispat maksadıyla hamiline yazılı pay senetlerini veya bunlara zilyet olduklarını gösteren belgelerini toplantı gününden bir gün evvel Şirket’e tevdi etmeye mecburdurlar.

Hamiline yazılı hisse senetleri rehin veya tevdi edilmiş veyahut ariyet olarak başka bir kimseye bırakılmış olduğu takdirde, rey hakkı malike aittir.

Temsil selâhiyeti ayrı bir senede yazılmış olmak şartile zilliyed malik yerine ve onun menfaatine olarak rey hakkını kullanmağa selâhiyetli sayılır.

Üzerinde intifa hakkı bulunan bir hisse senedinden doğan rey hakkı, intifa hakkı sahibi tarafından kullanılır.

Hissedarlardan her biri, hakkı olmayan kimselerin Umumî Hey'et toplantı­sına iştirak ettirilmelerine karşı, idare Meclisi nezdinde itiraz edebileceği gibi, itirazını Umumî Heyet zaptına da yazdırabilir.

GİRİŞ KARTI

MADDE: 58 - Çoğunluk nisabının anlaşılabilmesi için; Genel Kurul’da hazır bulunacak pay sahipleri, gerek asaleten ve gerek vekâleten hamil oldukları pay senetlerini veya bunu ispatlayan belgelerini toplantı gününden bir gün evvel Şirket merkezine veya Yönetim Kurulu tarafından gösterilecek bir yere tevdi ederek, karşılığında pay senetlerinin, adet ve numaralarını gösterir bir giriş kartı alacaklardır. Bu kartlar, birinci toplantıda çoğunluk nisabı hâsıl olmazsa, verilmiş olan yetki ve vekâletlerin aksi tebliğ edilmediği takdirde, ikinci toplantı için de geçerlidir.

CEDVEL

MADDE: 59 - Umumî Hey'et içtimaında hazır bulunacak hissedarlar veya mümessillerin isimlerini ve hisseleri miktarını gösterir şekilde tanzim olunacak cetvel, idare Meclisince tasdik edilerek, müzakerata başlamazdan evvel hisse­darların görebilecekleri bir yere asılır ve bir sureti de Umumî Hey'et kâtibine tevdi olunur.

DEVİR

MADDE: 60 - Şirketin pay senetleri Genel Kurul toplantısından evvelki yedi gün zarfında başkasına devir ve ferağ olunabilir. Bu takdirde, senedi usulüne uygun devraldığını ispatlayan pay sahipleri de, Genel Kurul toplantısına katılabilirler.

 

 

 

İÇTİMALARA RİYASET, HAZİRUN CEDVELİ;

MADDE: 61 - Umumî Heyet içtimalarına idare Meclisi Reisi, bulunmadığı takdirde Reis Vekili, o da bulunmadığı takdirde idare Meclisi tarafından seçi­lecek bir zat riyaset eder. Reisin vazifesi, müzakerelerin muntazam bir surette cereyan etmesini ve zabıtnamenin kanun ve işbu Mukavelename hükümlerine muvafık bir surette tutulmasını teminden ibarettir.

Umumî Hey'ette hazır bulunan ve en çok hisseye malik olan iki hissedar rey toplama hizmetini ifade eder. Bunların ademi kabulleri halinde, kabul edilince­ye kadar bu suretle seçime devam olunur.

Umumi Hey'et kâtibi, Reis ile rey toplamağa memur olanlar tarafından gerek hissedarlar arasından ve gerek hariçten tâyin ve intihap olunur.

Umumî Hey'et içtimalarında hazır bulunan hissedarların veya mümessillerini isimlerile mahallî ikâmetlerini, hisse miktarı ve reylerini gösterir bir cetvel tan­zim olunarak, mevcut olanlar tarafından tasdik edildikten sonra zabıtnameye rapt olunarak, muhafaza ve talep vukuunda alâkadarlara gösterilir.

ZABITNAME VE TESCİLÎ

MADDE: 62- Umumî Hey'etlerin verdikleri kararlar muteber olabilmek için, ittihaz olunan kararları mahiyet ve neticelerile, muhalif kalanların muha­lefet sebeplerinigösterir bir zabıtname tutulması lâzımdır.

Bu zabıtname reye iştirakeden hissedarlar île hazır bulunan komiser tara­fından imza olunur.

Hissedarların imzalan tahtında verecekleri bir selâhiyetname ile reisle rey toplamaya memur zevatı zabıtnameleri imza etmeğe tevkil etmeleri caizdir.

İçtimaa davetin usulü dairesinde cereyan ettiğini müsbit vesaikin zabıtna­melere raptı veya münderecatının derci lâzımdır.

(*) idare Meclisi, bu zaptın noterlikçe tasdikli bir suretini derhal Ticaret Si­cili Dairesine vermekleberaber, bu zabıt münderecatından tescil ve ilâna tâbi hususları tescil ve ilân ettirmekle mükelleftir.

Bu zabıtnamelerin gerekmahkeme ve gerek sair makamlara ihrazı için, çı­karılacak suret veya hülâsalarınŞirket namına vaz'ı imzaya mezun kılman zevat tarafından imza edilmesimuktazidir.

GENEL KURULUN YETKİLERİ

MADDE: 63 -Genel Kurul, kanunda ve Esas Sözleşme’de açıkça öngörülmüş bulunan hâllerde karar alır.

Kanunda öngörülmüş bulunan devredilemez görevler ve yetkiler saklı kalmak üzere, Genel Kurul’a ait aşağıdaki görevler ve yetkiler devredilemez:

a) Esas Sözleşme’nin değiştirilmesi.

b) Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, süreleri, ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi, ibraları hakkında karar verilmesi ve görevden alınmaları.

c) Kanunda öngörülen istisnalar dışında Denetçinin seçimi ile görevden alınmaları.

d) Finansal tablolara, Yönetim Kurulu’nun yıllık raporuna, yıllık kâr üzerinde tasarrufa, kâr payları ile kazanç paylarının belirlenmesine, yedek akçenin sermayeye veya dağıtılacak kâra katılması dâhil, kullanılmasına dair kararların alınması.

e) Kanunda öngörülen istisnalar dışında Şirket’in feshi.

f) Önemli miktarda Şirket varlığının toptan satışı.

İBRA:

MADDE: 64 - Bilançonun tasdikine dair olan Umumî Hey'et kararı idare Meclisi azasile müdürler ve murakıpların ibrasını da mutazamındır. Ancak, bilançoda bazı cihetler meskût kalmış ve bilanço yanlış olarak tanzim edilmiş­se, bilançonun tasdikile Hey'eti idare azalarile müdürler ve murakıplar iktisabı beraet etmiş olmazlar. Murakıpların vermiş oldukları raporun okunmasından evvel bilanço ile hesabatın kabulü hakkında verilen kararlar keenlemyekûndur.

MÜZAKERELERE İŞTİRAK EDİLEMİYECEK HALLER:

MADDE: 65 - Hissedarlardan hiçbiri, kendisi veya karı ve kocası yahut usul füruu ile Şirket arasındaki şahsî bir işe veya davaya dair olan müzakereler­de rey hakkını kullanamaz.

TOPLANTININ ERTELENMESİ

MADDE: 66 - Finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konular, sermayenin onda birine sahip pay sahiplerinin istemi üzerine, Genel Kurul’un bir karar almasına gerek olmaksızın, toplantı başkanının kararıyla bir ay sonraya bırakılır. Erteleme, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 414 üncü maddesinin (1) inci fıkrasında yazılı olduğu şekilde, pay sahiplerine ilânla bildirilir. İzleyen toplantı için Genel Kurul, kanunda öngörülen usule uyularak toplantıya çağrılır.

Azlığın istemiyle bir defa ertelendikten sonra finansal tabloların müzakeresinin tekrar geri bırakılmasının istenebilmesi, finansal tabloların itiraza uğrayan ve tutanağa geçmiş bulunan noktaları hakkında, ilgililer tarafından, dürüst hesap verme ölçüsü ilkeleri uyarınca cevap verilmemiş olması şarttır.

GENEL KURUL KARARLARININ İPTALİ

MADDE : 67 - a) Toplantıda hazır bulunup da karara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini tutanağa geçirten pay sahipleri,

b) Toplantıda hazır bulunsun veya bulunmasın, olumsuz oy kullanmış olsun ya da olmasın; çağrının usulüne göre yapılmadığını, gündemin gereği gibi ilan edilmediğini, Genel Kurul’a katılma yetkisi bulunmayan kişilerin veya temsilcilerinin toplantıya katılıp oy kullandıklarını, Genel Kurul’a katılmasına ve oy kullanmasına haksız olarak izin verilmediğini ve yukarıda sayılan aykırılıkların Umumi Heyet kararının alınmasında etkili olduğunu ileri süren pay sahipleri,

c) Yönetim Kurulu,

d) Kararların yerine getirilmesi, kişisel sorumluluğuna sebep olacaksa Yönetim Kurulu üyelerinden her biri kanun veya Esas Sözleşme hükümlerine ve özellikle dürüstlük kuralına aykırı olan Genel Kurul kararları aleyhine, karar tarihinden itibaren üç ay içinde, Şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesinde iptal davası açabilirler.

Genel Kurul’un, özellikle;

a) Pay sahiplerinin, Genel Kurul’a katılma, asgari oy, dava ve kanundan kaynaklanan vazgeçilemez nitelikteki haklarını sınırlandıran veya ortadan kaldıran,

b) Pay sahiplerinin bilgi alma, inceleme ve denetleme haklarını, kanunen izin verilen ölçü dışında sınırlandıran,

c) Şirket’in anonim şirket olarak temel yapısını bozan veya sermayenin korunması hükümlerine aykırı olan kararları batıldır.

Yönetim Kurulu, iptal veya butlan davasının açıldığını ve duruşma gününü usulüne uygun olarak ilân eder. İptal davasında üç aylık hak düşüren sürenin sona ermesinden önce duruşmaya başlanamaz. Birden fazla iptal davası açıldığı takdirde davalar birleştirilerek görülür. Mahkeme, Şirket’in istemi üzerine muhtemel zararlarına karşı davacıların teminat göstermesine karar verebilir. Teminatın nitelik ve miktarını mahkeme belirler.

Genel Kurul kararı aleyhine iptal veya butlan davası açıldığı takdirde, mahkeme, Yönetim Kurulu üyelerinin görüşünü aldıktan sonra, dava konusu kararınyürütülmesinin geri bırakılmasına karar verebilir.

Genel Kurul kararının iptaline veya butlanına ilişkin mahkeme kararı, kesinleştikten sonra bütün pay sahipleri hakkında hüküm ifade eder. Yönetim Kurulu bu kararın bir suretini derhâl ticaret siciline tescil ettirmek zorundadır.Genel Kurul’un kararına karşı, kötüniyetle iptal veya butlan davası açıldığı takdirde, davacılar bu sebeple Şirket’in uğradığı zararlardan müteselsilen sorumludurlar.

HİSSE SAHİPLERİNİN TOPLANTISI :

MADDE: 68 - Âdi hisse senetlerinden gayri muayyen bir nev'i hisse senedi sahiplerinin hukukunu muhil olmak üzere, Umumî Heyetçe ittihaz olunan ka­rarların muteber olabilmesi, mezkûr hisse senedatı sahiplerinin Umumî Heyet halinde içtima ile ittihazı karar ederek tasvip ve muvafakat etmelerine bağlıdır.

MADDE: 69 - Bu madde 21.11.1958 tarihli Umumî Hey'et kararile, Esas Mukaveleden çıkarılmıştır.

REYLERİN KULLANILIŞ ŞEKLİ ı

MADDE: 70 - Umumî Heyetlerde reyler el kaldırmak suretile verilir. An­cak, hazır bulunan hissedarların temsil ettikleri sermayenin onda birine malik bulunan hissedarların talebi üzerine gizli reye müracaat mecburidir.

VEKÂLETE GÖNDERİLECEK EVRAK :

MADDE: 71 - idare Meclisi ye murakıp raporlarile, senelik bilanço, Umu­mî Hey'et zabıtnamesi ye mezkûr Hey'ette hazır bulunan hissedarların isimler ile hisse miktarlarını gösterir cetvelden musaddak dörder nüshası, Umumî Hey'etin son içtima gününden itibaren nihayet bir ay zarfında Ticaret Vekâle­tine gönderilir.

SENELİK HESAPLAR, MEVCUDAT HESAP SENESİ :

MADDE: 72 - Şirketin hesap senesi. Ocakayının birinci gününden başlıyarak, Aralıkayının sonuncu günü biter. Fakat,birinci hesap senesi müstesna olarak Şirketin kafi surette teşekkül tarihile osenenin Aralık ayının sonuncu günü arasındaki müddeti ihtiva eder.

 

KÂRIN TEVZÎ NİSBETİ :

MADDE: 74 - Şirketin umumî masrafları ile, muhtelif amortisman gibi, Şirketçe ödenmesi veya ayrılması zaruri olan meblâğlar hesap senesi sonunda tesbit olunan gelirlerinden indirildikten sonra geri kalan miktarsafi kârı teşkil eder.Bu suretle meydana gelecek kârdan:

1- % 5 umumi yedek akçe(Âdi yedek akçe)

2- Ödenmiş sermayenin%5’i nisbetinde birinci temettühissesiayrıl­dıktan sonra sırasiyle;

3-Tevziine karar verilen kârın (T.T. Kanununun 466 ncı maddesinin 2 nci fıkrasının 3 numaralı bendi gereğince) %10’u nisbetinde umumi yedek akçe (munzam yedek akçe)

4- Safi kârının %10 una kadar Genel Kurul kararı ile memur ve müstah­demlere temettü ikramiyesi (ödenecek ikramiye miktarları memur ve müstah­demlere Umum Müdürün teklifi ve idare Meclisinin tasvibiyle, ibra edilmiş Umum Müdüre idare Meclisi kararıyla verilir)

5- Safi kârının % 5 ine kadarı Genel Kurul karan ile ibra edilmiş idare Mec­lisi azalarına,

6- Safi kârının % 10’nu ihtiyarî yedek akçeye (fevkalâde yedek akçe), ayrılır ve kalan miktar ikinci temettü hissesi olarak hissedarlara tevzi edilir.

KÂRIN GELECEK SENEYE DEVRÎ

MADDE: 75 - Umumi Heyet, bir hesap devresi zarfında hasıl olup tevzi olunacak safi kârın bir kısmını veya tamamım gelecek seneye devir veya fevka­lâde ihtiyat akçesi olarak tefrik edebilir.

KÂRIN TEVZÎ ZAMANI

MADDE: 76 - Senelik kârın hissedarlara hangi tarihlerde ve hangi vası­talarla ve ne şekilde tesviye olunacağı idare Meclisinin teklifi üzerine Umumi Hey'etçe kararlaştırılır, işbu Esas Mukavelename hükümlerine tevfikan tevzi edilen temettüler istirdat olunamaz.

ADİ İHTİYAT AKÇESÎ

MADDE: 77 - îşbu Esas Mukavelenamenin 74. maddesinde yazılı nisbet üzerinden senelik kârdan ayrılan mebaliğin toplanmasından hasıl olan adi ihti­yat akçesi, Şirketin muhtemel zararlarına karşılık olarak saklanır.

Bu suretle birikecek olan adi ihtiyat akçesi Şirket sermayesinin; % 50 sine müsavi bir raddeye baliğ olduğu takdirde, artık ihtiyat akçesi ayrılmasına de­vam edilmez. Şu kadar ki, bu miktarı bulduktan sonra adi ihtiyat akçesinin miktarı azalacak olursa yeniden % 50 nisbetini buluncaya kadar tekrar tevfikata devam olunur.

Kanuni ihtiyat akçesi olarak ayrılması mecburi olan miktar 4060, 5072 ve 6115 sayılı kanunlarda tayin olunan şekillerde menkul kıymetlere yatırılır. Bunun haricindeki ihtiyat akçelerinin muhafaza ve tenmiye şekillerini İdare Meclisi tayin eder.

Hisse senetlerinin ihraç kıymetlerini muayyen kıymetinden ziyade olursa fazla kıymet ihtiyat akçesine ilave olunur.

 

ZARAR HALİ :

MADDE: 78 - Şirketin zarar etmesinden dolayı eksilen sermayenin ikma­line ihtiyat akçesi kafi gelmediği halde zararın tamamen telafisine kadar hisse­darlara temettü tevzi olunamaz.

 

İHTİYATLARIN NEMALANDIRILMASI:

MADDE: 79 - Adi ihtiyat akçesi kanunen muayyen olan nisbet ve şekillerde muhafaza ve tenmiye edilecektir. Kanunen muayyen olan miktarlardan fazlası milli bir bankaya tevdi olunacaktır. Fevkalade ihtiyaç akçesini İdare Meclisi mü­nasip göreceği şekil ve surette istimale selahiyetlidir. Hatta bir hesap devresinin hasılatı, hisselere kar tevziine kafi gelmediği takdirde fevkalade ihtiyat akçesinin de bu hususta istimâli caizdir.

Fevkalade ihtiyat akçesi tedrici surette sermayenin itfası için dahi kullanılabilir.

 

FESİH HALİNDE İHTİYAT AKÇESİNİN TEVZİİ:

MADDE: 80 - Şirket müddetinin hitamında veyahut Şirketin vaktinden ev­vel fesih ve tasfiyesinde, bilcümle taahhüdat ifa olunduktan sonra, ihtiyat akçesi hissedarların hisseleri nisbetinde taksim olunur.

FESİH VE TASFİYEDE TOPLANTI:

MADDE: 81 - İdare Meclisi herhangi bir sebeple, Şirketin fesih ve tasfiyesi muamelesi veyahut devamını görüşmek üzere Umumi Heyeti toplantıya çağırabilir.

İNFİSAH SABEPLERİ:

MADDE : 82 - Şirket, Ticaret Kanununda sayılan sebeplerle veya mahke­me kararıyla infisah eder. Bundan başka kanuni hükümler dairesinde Umumi Hey'et kararıyle de fesholunabilir.

TASFİYENİN ŞEKİLLERİ:

MADDE: 83 - Tasfiyenin şekilleri, tasfiye muamelesinin tamamlanması ve tas­fiye memurlarının selahiyet ve mes'uliyetleri kanuni hükümlere göre tayin edilir.

YETKİLİ MAHKEME:

MADDE: 84 - Şirketin gerek faaliyeti ve gerek tasfiyesi esnasında, Şirket umuruna müteallik olarak Şirket ile hissedarlar ve üçüncü şahıslar arasında tahaddüs edecek ihtilaflar, Şirket merkezinin bulunduğu Ankara mahkemelerine kanuni hükümlere tevfikan hal ve faslolunur.

Şirket işlerine ait olarak hissedarlar arasında çıkıp, Şirketin hukukuna mü­essir olacak ihtilafın halli dahi kezalik Şirket merkezinin bulunduğu Ankara Mahkemelerine aittir.

Bu gibi ihtilafların zuhuru halinde, mahkemeye müracaat edecek olan his­sedar, Şirket merkezinin bulunduğu mahalde her türlü tebligat ifası için kanuni bir ikametgah göstermeğe mecburdur.

ESAS MUKAVELENİN TABETTÎRİLMESÎ:

MADDE: 86 - Şirket, işbu Esas Mukavelenameyi tabettirerek isteyecek his­sedarlara vereceği gibi, on nüshasını bir defaya mahsus olmak üzere Ticaret Vekaletine gönderecektir.

İSTATİSTİK:

MADDE: 87 - Şirket, İstatistik İdaresince verilecek numunesine tevfikan her sene muamelatına dair bir istatistik cetveli tanzim ederek Vekalete gönde­recektir.

 

MEMURLAR:

MADDE: 88 - Şirket, bilumum memur ve hizmetlileri Türklerden mürekkep olacak ancak, bazı mütehassıslar Ticaret Vekaletinin müsaadesiyle Şirketçe mu­vakkaten istihdam edilebilecektir.

FESİH DAVASI:

MADDE: 89 - Kamu düzenine veya işletme konusuna aykırı işlemlerde veya bu yönde hazırlıklarda ya da muvazaalı iş ve faaliyetlerde bulunduğunun belirlenmesi halinde, Şirket hakkında, özel kanunlardaki hükümler saklı kalmak kaydıyla, Bakanlık, bu tür işlem, hazırlık veya faaliyetlerin öğrenilmesinden itibaren bir yıl içinde fesih davası açılabilir.

MALUMAT VERME:

MADDE: 90 - Şirket, Ticaret Vekaleti tarafından talep vaki oldukça muame­latı hakkında istenilen malumatı vermeğe mecburdur.

İLÂNLAR

MADDE: 91 -

İşbu Esas Sözleşme hükümleri gereğince yapılacak bilcümle ilânlar, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 35 inci maddesinin (4) üncü fıkrasına göre yayınlanmakta bulunan “Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ve ayrıca Şirket’in merkezi olan Ankara’da çıkan diğer günlük bir gazete ile yayınlattırılmak suretiyle yapılır.

Esas sermayenin azaltılması ve infisah ve tasfiyeye ait ilanlar için 6012 sayılı Türk Ticaret Kanununun 474 ve 532 nci maddi hükümleri uygulanır.

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNUNUN UYGULANIRLIĞI

MADDE: 92 - İşbu Esas Sözleşme’de hüküm bulunmayan hallerde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun anonim şirketler hakkındaki hükümleri uygulanır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun anonim şirketler hakkındaki hükümleri ile Esas Sözleşme hükümleri çatıştığı takdirde, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun anonim şirketler hakkındaki emredici mahiyetteki hükümleri öncelikle uygulanır.

(*) Muvakkat madde (İlave edilmiştir.)

Esas Mukavelenamenin 51, 71, 86, 88, 89, ve 90 nıncı maddelerinde zikri gezen "İktisat ve Ticaret Vekaleti" tabirleri "Ticaret Vekaleti" olarak ve 52 nci maddede ve diğer maddelerde yazılı "Ticaret Kanununun" tabirleri "Türk Tica­ret Kanunu" olarak değiştirilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

YENİ METİN

AMAÇ VE KONU

MADDE-4

Şirket aşağıda yazılı konularda faaliyet göstermek üzere kurulmuştur:

 

a)Taşkömürü, linyit, bitümlü şeyl, turba ve kömür kökenli gazlar olmak üzere 3213 sayılı Maden Kanunu’na tabii her türlü madeni ve türevlerini arama, işletme, üretme ve zenginleştirme çalışmaları ile ticaretini yapmak, üretim ve işletme esnasında ortaya çıkan her türlü yan ürün ve atıkların ticaretini yapmak,

Her türlü enerji tesisi kurmak işletmek ve bu tesislere hammadde tedarik etmek, yan ürünleri değerlendirmek.

 

b)Her türlü maden sahaları ile ilgili yurtiçinde ve yurtdışında arama ve işletme çalışmalarını ruhsat veya imtiyaz halinde tescil ettirmek, ruhsat veya imtiyaz halinde iştirak etmek, alınmış ruhsat veya imtiyazları devralmak, devretmek, işletmek, yeni şirketler kurmak,

 

c)Her türlü maden, hafriyat ve inşaat işleri konularında her nevi taahhüt işlerine girmek, işi bizzat yapmak veya başkalarına yaptırmak, faaliyet konuları ile ilgili her çeşit alım-satım ithalat ve ihracat işlerini yapmak,

 

d)Nakliye Şirketleri kurmak veya kurulmuş olan Şirketlere iştirak etmek veya bunları kısmen veya tamamen satın almak veya bilfiil nakliye işleri yapmak,

 

e)Ekonomik gelişmelere uyum sağlamak bakımından şirketin belirtilen faaliyet konuları içerisinde kalmak kaydıyla; ticaret, sanayi, turizm, inşaat ve benzeri her türlü faaliyet alanında kurulmuş veya kurulacak Şirketlere ortak olmak veya bu tür şirketleri devralmak ve bu şirketlerin kredi ihtiyaçlarını yurtiçi/yurtdışı banka ve finans kurumlarından temini konusunda kefalet işlemleri dahil yardımcı olmak,

 

f)Şirketin kuruluş amaç ve çalışma konularını ilgilendiren alanlarda ticari komisyon, ticari vekâlet, acentelik, temsilcilik, mühendislik hizmetleri, her nevi taahhüt işleri ile her türlü mali, ticari, sanayii, işlemlere girişmek ve her çeşit ithalat, ihracat ve imalat işleri yapmak, nakdî ve aynî kredi temini için anlaşmalar yapmak,

 

g)Konusu itibari ile şirketle ilgili işlerin ifası için işletme, tesis ve fabrikalar kurmak, menkul ve gayrimenkul malları tasarruf etmek, bu nevi malları almak, satmak, kiralama, kiraya verme işlemleri ile her türlü sınırlı ayni hak tesisinde bulunmak (ipotek vermek veya ipotek almak ve benzeri işlemler), 3213 sayılı Madencilik mevzuatı hükümleri dairesinde geçici işgal veya kamulaştırma yollarına yasanın izin verdiği çerçevede başvurmak, Kanun ve Sermaye Piyasası Mevzuatının izin verdiği ölçüde, emredici kurallara aykırı olmamak kaydıyla, halka arz işlemleri veya tahvil ihracı yapmak,

 

h)Şirketin amaç ve konusu ile ilgili olarak, patent, ihtira beratları, telif, lisans, imtiyaz, markalar ve bilgi gibi hakları tescil ettirmek, satmak, model anlaşmaları yapmak, satın almak ve iktisap etmek, intifa ve irtifa hakları edinmek ve vermek, teknik bilgi anlaşmaları (know-how) yapmak, devretmek ve ayrıca tüm bu hakları kiraya vermek,

 

ı) Yurtiçi ve yurtdışında yeni kurulacak olan veya kurulu bulunan her türlü işletmeler ve kuruluşlara, gerçek ve tüzel kişilere faaliyetlerinde katma değer yaratmak üzere yurtiçinde ve yurtdışında, etüt, yapılabilirlik, plan, proje, araştırma, geliştirme, organizasyon, planlama, eğitim, sanal gerçeklik eğitimi, pazarlama, yönetim, yatırım, promosyon, ticaret, ,reklam, basın yayın konuları ile diğer idari, mali, ekonomik ve teknik konularda danışmanlık, danışmanlık hizmeti vermek ve bilirkişilik yapmak, müşavirlik ve eğitim hizmetlerini yapmak ve yaptırtmak,

 

i)Resmi ve özel makamlara ve gerçek kişilere karşı her türlü harita ve kadastro hizmetleri vermek, hali hazır haritalar yapmak, her türlü aplikasyon, imar uygulamaları, kamulaştırma amenajman planlarının hazırlanması ve şehir planlarının yapılması için etüt, proje imalat ve taahhütler yapmak ve yaptırtmak,

 

j)Madencilik alanında teknolojik çalışmalar gerçekleştirme, üretme, kullanma, eğitim verme, iş geliştirme ve her türlü ar-ge faaliyetlerinde bulunma, inovatif ürünler geliştirme,

k)Yurt içinde ve Yurt dışında her türlü sondaj faaliyeti yapma, yaptırma, hizmet verme ve dışardan hizmet alma,

 

l)İştigal konusuna giren hümik asit, leonardit gibi hususlarda tesis kurma, işletme her türlü çalışmayı yapma ve/veya yaptırtma,

 

m)İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) kapsamında hizmet ve eğitim vermek veya almak, İş Sağlığı ve güvenliğini iyileştirmek için yüksek teknolojinin kullanımı konusunda çalışmalar ve araştırma yapmak,

 

n) Şirket amaç ve çalışma konularının gerektirdiği işlerin gerçekleşmesi gayesi ile yurt içinde veya ilgili mercilerden alacağı izin üzerinde ve mevzuat hükümleri dairesinde yurtdışında olmak üzere şubeler açabilir, teessüs etmiş veya edecek olan hakiki veya hükmi şahıslardan müteşekkil şirketlere, işletmelere iştirak edebilir ortak olabilir, bunlarla birlikte yeni şirketler veya ortaklıklar kurabilir, teşriki mesai edebilir veya bunları iktisap edebilir, yerli veya yabancı şirket ve/veya hakiki şahıslarla ilgili mevzuat hükümleri dairesinde kısa veya uzun vadeli konsorsiyumlar tesis edebilir mali mesuliyet tevziine dayanan anlaşmalar yapabilir.

 

ŞİRKETİN MERKEZİ

MADDE-5

Şirketin merkezi Zübeyde Hanım Cad. No:7 Beştepe Mah. Yenimahalle/ANKARA'dır.

 

Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

 

 

SÜRE

MADDE-6

Şirketin süresi, kuruluşundan itibaren sınırsız'dır.

 

Devamı

Adres: Beştepe Mah. Zübeyde Hanım Cad. No:7 YENİMAHALLE/ANKARA • Telefon: +90 312 216 01 00 +90 312 425 30 07 • Faks: +90 312 425 82 28