ANASAYFA KURUMSAL FAALİYET ALANLARIMIZ DUYURULAR İLETİŞİM
Anasayfa » Duyurular » 77676 VE 201400194 RUHSAT NOLU “SAHALAR’IN SATIŞI SURETİYLE İHALESİNE İLİŞKİN İHALE ŞARTNAMESİ

77676 VE 201400194 RUHSAT NOLU “SAHALAR’IN SATIŞI SURETİYLE İHALESİNE İLİŞKİN İHALE ŞARTNAMESİ

KÖMÜR İŞLETMELERİ A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE AİT 77676 VE 201400194 RUHSAT NOLU “SAHALAR’IN SATIŞISURETİYLE İHALESİNE İLİŞKİN İHALE ŞARTNAMESİ

 

 

MADDE 1. İHALENİN KONUSU VE KAPSAMI İLE İHALE KOMİSYONU

1.1 İhalenin konusu;RUHSATLAR ’ın “SATIŞ” yöntemi ile devredilmesidir.

1.2 İhalenin kapsamı; MAPEG tarafından 03/08/2022 ve 12.08.2021 tarihine kadar geçerli olmak üzere verilen 77676 ve 201400194 Ruhsat No.lu Maden Ruhsatları ile bu ruhsatların kapsadığı IV. Grup Maden (TUZ) Sahasının satışını kapsar.

1.3 İhale Muhammen Bedeli:8.500.000.- (sekiz milyon beş yüz bin) Türk Lirası (KDV Hariç)

1.4 İhale Tarihi ve Saati:30.05.2019 saat 11,00

1.5 İhale Komisyonu: Bu Şartnamede belirlenen usul ve esasları yürütmek üzere ihale komisyonu teşkil edilir.

            1) Başkan: Genel Müdür yada Genel Müdür Yardımcısı.

            2) Üye: Muhasebe Müdürü

            3) Üye: Muhasebe müdür Yrd. 

MADDE 2. İHALE ŞARTNAMESİ VE TANITIM DOSYASI

İşbu İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dosyası satın alınmaksızın ihaleye teklif verilemez. İşbu İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dosyasının bedelsiz olarak yetkili kişi/kişilerce elden teslim alınması zorunludur. İş bu İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dosyası Alındı Belgesinin, TEKLİF SAHİBİ tüzel kişi ise tüzel kişinin adına olması yeterlidir.

MADDE 3. SON TEKLİFLERİN VERİLECEĞİ YER VE TARİH

KATILIMCI’ların, ihaleye katılabilmek  için verilmesi gereken belgeler ile tekliflerini işbu İhale Şartnamesi’nde belirtilen şekilde hazırlayarak, son teklif verme tarihi olan 29.05.2019 günü saat 14:00’e kadar Şirketimizin Beştepe Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi No:7 Yenimahalle/ANKARA adresindeki Muhaberat Servisine, kapalı, üzeri imzalı ve kaşeli zarf içinde elden teslim etmeleri zorunludur.

Son teklif verme tarihi ve saatinden sonra verilecek belgeler ve teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

KİAŞ, son teklif verme tarihini, belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatma hakkını saklı tutar. Bu husus, son teklif verme tarihi sona ermeden duyurulur.

Saat ayarlarında Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu’nun saat ayarı esas alınır.

MADDE 4. YETERLİLİK VE İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN VERİLMESİ GEREKEN BELGELER:

4.1 İhaleye katılabilmek için gerekli olan belge ve yeterlilikler:

4.1.1TEKLİF SAHİBİ’nin adını, ünvanını, tebligata esas adresini, telefon ve faks numarası ile KEP (kayıtlı e-posta) adresini içeren yetkili kişilerce imzalanmış belge,

4.1.2TEKLİF SAHİBİ; (i) tüzel kişi ise tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya diğer muadili makamlardan alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge

4.1.3TEKLİF SAHİBİ tüzel kişiler Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ve Ticaret Sicil Memurluğundan onaylı (değişiklikler de dâhil) Şirket Ana Sözleşmesi,

4.1.4TEKLİF SAHİBİ; (i) tüzel kişi ise tüzel kişiliği temsile ve ilzama yetkili olanların noter tasdikli imza sirküleri (ii)gerçek kişiler olması durumunda söz konusu gerçek kişilerin noter tasdikli imza beyannameleri

4.1.5TEKLİF SAHİBİ; (i) tüzel kişi ise tüzel kişiliği temsile ve ilzama yetkili kişinin/kişilerin noter tasdikli nüfus cüzdanı suretleri

4.1.6TEKLİF SAHİBİ’nden istenen belgeler ile birlikte TEKLİF SAHİBİ; (i) tüzel kişi ise ve ihaleye tüzel kişi adına vekâleten iştirak ediliyor ise tüzel kişiyi temsile ve ilzama yetkili olunduğuna ilişkin noter tasdikli vekâletname, noter tasdikli imza beyannamesi ile noter tasdikli nüfus cüzdanı suretleri

4.1.7İşbu İhale Şartnamesi’nin tüm şartlarının kabul edildiğine dair (zeyilnameler dahil) her sayfası TEKLİF SAHİBİ yetkililerince imzalanmış işbu İhale Şartnamesi (TEKLİF SAHİBİ tarafından imzalanması gerekmektedir),

4.1.8İşbu İhale Şartnamesi’nin 7. maddesinde belirtilen hususlar dahilinde ve Ek-1’de belirtilen formda hazırlanmış geçici teminat mektubunun teslim alındığına ilişkin Alındı Belgesi veya aynı madde kapsamında geçici teminat tutarının yatırıldığını gösterir dekont,

4.1.9RUHSAT ile ilgili olarak hazırlanan işbu İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dosyası’nın alındığına ilişkin Alındı Belgesi,

4.1.10İsteklilerin işyerini görmek istemeleri halinde işyerini görüp tetkik ettiklerine dair belge, (Ek-4)

4.1.11Madde 6’de belirtilen miktarda geçici teminat,

MADDE 5. TEKLİF ZARFININ HAZIRLANMASI

Teklif zarfı aşağıdaki belgeleri ve şartları ihtiva edecek şekilde ve Türkçe olarak hazırlanacaktır.

KATILIMCI’lar tarafından;

5.1İşbu İhale Şartnamesi’nin 4. maddesinde belirtilen belgeleri üzerinde TEKLİF SAHİBİNİN ’nin adı/ünvanı ve açık adresi ileKÖMÜR İŞLETMELERİ A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE AİT 77676 VE 201400194 RUHSAT NOLU “SAHALAR’IN SATIŞISURETİYLE İHALESİNE İLİŞKİNBELGELERibaresi yazılı ve yapıştırılan yeri TEKLİF SAHİBİ tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş ayrı bir zarfa,

5.2İşbu İhale Şartnamesi Ek-3’te verilen örneğe uygun olarak hazırlanacak teklif mektubunda bedelinrakam ve yazı ile açık olarak yazılması ve TEKLİF SAHİBİ tarafından imzalanması zorunludur), üzerinde TEKLİF SAHİBİ’nin adı/ünvanı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi ile “KİAŞ’A AİT 77676 VE 201400194 RUHSAT NO.LU SAHALAR’IN SATIŞISURETİYLE”İHALESİNE İLİŞKİN TEKLİF MEKTUBUDUR ”  ibaresi yazılı ve yapıştırılan yeri TEKLİF SAHİBİ tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş ayrı bir zarfa, konularak, 2 (iki) kapalı zarf halinde ve üzerinde TEKLİF SAHİBİ’nın adı/ünvanı ve açık adresi ile “KİAŞ’A AİT 77676 VE 201400194 RUHSAT NO.LU SAHALAR’IN SATIŞISURETİYLE”İHALESİNE İLİŞKİN TEKLİF MEKTUBUDUR” ibaresi bulunan ve üzeri TEKLİF SAHİBİ tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş kapalı bir dış zarf içerisine konulmak suretiyle en geç 29.05.2019 günü saat 14:00’e kadar Şirketimizin Beştepe Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi No:7 Yenimahalle/ANKARA adresindeki Muhaberat servisine elden teslim edilecektir.

Teklifler süresiz ve şartsız olacaktır. Verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz veya azaltılamaz. TEKLİF SAHİBİ’nin ihalenin herhangi bir aşamasında başka bir teklif vermeyeceğini ifade etmesi halinde, en son vermiş olduğu teklif esas alınacaktır.

Şirketimiz tarafından yazılı olarak yapılan açıklamalar ve bildirimler dışındaki, yapılan açıklama ve bildirimler işbu ihale çerçevesinde bağlayıcı nitelik taşımayacaktır.

İhale sürecinde KOMİSYON/ŞİRKETİMİZ tarafından talep edilen her türlü bilgi ve belge Türkçe olarak verilecektir

İhaleye teklif veren tüzel kişi bu tekliflerinden ayrı olarak münferiden veya başka bir iştiraki ile teklif veremez. Bu durumun KOMİSYON/ŞİRKETİMİZ tarafından tespit edilmesi halinde TEKLİF SAHİPLERİ ihale dışı bırakılır, teklifleri dikkate alınmaz ve geçici ve varsa ek geçici teminatları irat kaydedilir.

MADDE 6. GEÇİCİ, EK GEÇİCİ VE KESİN TEMİNAT

6.1 Teklif verebilmek için TEKLİF SAHİBİ tarafından verilmesi gereken geçici teminat tutarı 1.000.000.-(bir milyon) Türk Lirası’dır. Söz konusu geçici teminatın verilmemesi durumunda, TEKLİF SAHİBİ’nin teklifi dikkate alınmayıp ihale dışı bırakılacaktır.

6.2 Teminat Olarak Kabul Edilecek Değerler

6.2.1    Türk Lirası,

6.2.2    Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yetkili kılınan ve Türkiye’de faaliyet gösteren yetkili bankaların veya katılım bankalarının vereceği ve KURUM’ca kabul edilecek, KURUM lehine, konusu da belirtilerek düzenlenmiş gayri kabili rücu, kayıtsız şartsız, ilk talepte ödemeli, süresiz Ek-1ve Ek-2’te (Ek-2 İhale sonrası peşin ödeme yapılamaması halinde kalan bedel kadar alınacaktır) belirtilen şekilde hazırlanmış teminat mektupları

MADDE 7. TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

İhale İlanı ve işbu İhale Şartnamesi’nde belirtilen hususlara uygun olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

MADDE 8. İHALE USULÜ

İhale, bir veya birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla tekliflerin alınmasını müteakip görüşmeler yapılarak pazarlık usulüyle gerçekleştirilecektir

MADDE 9. İHALENİN ONAYI

ŞİRKETİMİZ tarafından ihale sonucunda verilen nihai karar, Yönetim Kurulunun onayına sunulacak olup, SÖZLEŞME’nin imzalanması Yönetim Kurulunun vereceği karara bağlı olacaktır.

MADDE 10. HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER VE UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İhale konusu iş ve işlemlerle ilgili olarak doğabilecek ihtilafların çözümünde T.C. Yasaları geçerli olup ANKARA Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

MADDE 11. DİĞER HUSUSLAR

11.1İhale işlemleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, ŞİRKETİMİZ, ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir.

11.3 RUHSATLAR ’ın faaliyetleriyle ilgili olarak; DEVİR TARİHİ’nden önceki döneme ait olan SGK, vergi dairesi, belediye ve diğer kamu kuruluşlarıyla ilgili harç, prim, vergi, elektrik, su vb. gibi borçlar ile bunların ferileri ŞİRKETİMİZ’e , DEVİR TARİHİ ve sonraki döneme ilişkin olanlar ise FİRMA’ya ait olacaktır.

11.4RUHSATLAR, DEVİR TARİHİ’ndeki mevcut durumuyla devre konu olacaktır.

11.5 KATILIMCI/TEKLİF SAHİPLERİ/FİRMA herhangi bir nedenden ötürü ihalenin iptal edilmesi veya herhangi bir başka nedenle ihalenin ve buna bağlı olarak SÖZLEŞME’nin hüküm ifade etmemesi veya ihale ile ilgili olarak yetkili kurum veya kuruluşların gerekli onayları vermemesi hallerinde, ŞİRKETİMİZDEN masraf, zarar, kazanç kaybı ve sair isim altında hiçbir talepte bulunmayacaklarını kabul ve taahhüt ederler.

11.6İşbu İhale Şartnamesi’nde belirtilen hususlar, nihai pazarlık görüşmelerine katılmak için temel esaslar olarak belirlenmiştir. Bu temel esasları kabul etmeyen TEKLİF SAHİBİ’nin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

11.7RUHSATLAR’ın faaliyetleri ile ilgili olarak DEVİR TARİHİ’nden önceki döneme ait her türlü iş, işlem ve faaliyetlere ilişkin olan hak, yükümlülük ve sorumluluk ŞİRKETİMİZ’e, DEVİR TARİHİ ve sonraki döneme ilişkin olanlar ise FİRMA’ya ait olacaktır.

11.8DEVİR TARİHİ’nden sonra RUHSATLAR’ın FİRMA’ya geçmesi için yetkili makam ve merciler nezdinde yapılacak tüm işlemler ile bunlara ilişikin mali yükümlülükler FİRMA’nin sorumluluğundadır.

11.9KATILIMCI/TEKLİF SAHİBİ /FİRMA aşağıdaki telefon, faks ve adresten, RUHSAT ve ihale ile ilgili ilave bilgi alabilirler.

11.10Hali hazırda 77676 Ruhsat Nolu sahanın 287 ha. kısmı (belli koordinatlarda) rödövans usulü ile işlettirilmektedir.

11.11İhale bedeli peşin ödemedir. Peşin ödenememesi halinde vadelendirilen tutar için yasal faiz oranına göre gecikme beli alınacaktır. Vadelendirme halinde son vade 31.12.2021 tarihidir.  

11.12Ruhsat sahasındaki Kiaş adına tapulu arazi bedeli İhale bedeline dahil değildir.

KATILIMCI/TEKLİF SAHİBİ/FİRMA işbu İhale Şartnamesi’nin bütün hükümlerini aynen kabul etmiş sayılırlar.

Telefon                                 : +90 (312) 216 0101

Faks                                     : +90 (312) 425 82 28

İnternet Adresi                     : www.kiaskomur.com.tr

Adres                     : Beştepe Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi No:7

                               Yenimahalle/ANKARA 06330

Temas Kurulabilecek Kişi    : Özgür KAYA

E-Posta Adresi: kozgur46@hotmail.com

Gerçek/Tüzel Kişi’nin

Adı ve Ticaret Ünvanı

Kaşesi

Yetkili Şahıslar

Adı-Soyadı

İmza

 

EKLER

Ek.1  Geçici Teminat Mektubu Örneği

Ek.2  Kesin Teminat Mektubu Örneği

Ek.3  Fiyat Teklif Mektubu Örneği

Ek.4  Yer Görme Belgesi Örneği

 

 

 

 

                                                                                                      EK-1

GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU ÖRNEĞİ

 

                                                                                                            Tarih                : …./..../……

                                                                                                            Mektup No       : ...................

 KÖMÜR İŞLETMELERİ A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

                                                                                    ANKARA

Şirketinizce  ihaleye çıkarılan 77676 Ve 201400194 Ruhsat No’luruhsatların,“ Satışı ”ihalesine Teklif Sahibi sıfatıyla katılacak olan [Teklif Sahibinin adı/ünvanı]’nın bu ihale ile ilgili Kanun ve Şartname hükümlerini yerine getirmek üzere vermek zorunda olduğu geçici teminat tutarı olan ………. (……….) Türk Lirası’nı [Bankanın adı] Bankamız garanti ettiğinden, ihalenin adı geçene yapıldığının bildirildiği ve ek geçici teminat, kesin teminatları vermesi ve SÖZLEŞME’yi imzalaması istenildiği halde ek geçici teminatı ve kesin teminatları vermediği ve/veya SÖZLEŞME’yi imzalamadığı ve/veya herhangi bir şekilde ilgili Kanun ile ihaleye ait Şartname ve ekinde yer alan hükümlere uygun hareket etmediği takdirde,

Protesto çekmeye, hüküm veya adı geçenin iznini almaya gerek kalmaksızın veya adı geçen ile Şirketiniz arasında ortaya çıkacak herhangi bir uyuşmazlık ve bunun akıbet ve kanuni sonuçları beklenmeksizin ve nazari itibara alınmaksızın, yukarıda yazılı tutarı ilk yazılı talebiniz üzerine derhal ve gecikmeksizin İdarenize veya emrine nakden ve tamamen ve talep tarihinden ödeme tarihine kadar geçen günlere ait kanuni faiziyle birlikte ödeyeceğimizi Bankanın imza atmaya yetkili temsilcisi ve sorumlusu sıfatıyla ve Banka ad ve hesabına gayrikabili rücu, kayıtsız şartsız, her türlü defi ve itirazdan ari olarak, muhatabın veya üçüncü kişilerin rızası veya herhangi bir mahkeme kararı aranmaksızın taahhüt ve beyan ederiz. Ödeme yükümlülüğümüz Teklif Sahibinin iflâsı, konkordato ilan etmesi, feshi, tasfiyesi, yeniden yapılanması veya hakkında idari veya yasal takip yapılmasından hiçbir şekilde etkilenmeyecektir.

İşbu teminat mektubu İdarenizin ilan ettiği son teklif verme tarihinde saat 14:00’den itibaren geçerlilik kazanacak ve süresiz olmak kaydıyla, gayrikabili rücu nitelik arz edecektir.

................... Bankası A.Ş.

................... Şubesi

Yetkili İmzalar

İsim

İmza

NOT: Yabancı bankaların veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantilerine dayanılarak verilecek mektuplarda, kontrgarantiyi veren yabancı banka veya kredi kuruluşunun ismi ve teminatın kontrgarantili olduğu belirtilecektir.

                                                                                                                                                EK-2

KESİN TEMİNAT MEKTUBU ÖRNEĞİ

 

                                                                                                            Tarih                : …./..../……

                                                                                                            Mektup No       : ...................

             KÖMÜR İŞLETMELERİ A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

                                                                                    ANKARA

Şirketinizce  ihaleye çıkarılan77676 ve 201400194 Ruhsat No’lu ruhsatların  “Satışı”ihalesini kazanarak adı geçen işletmeyi taahhüt eden işletmeci [İşletmecinin adı/ünvanı]’nın ilgili mevzuat ile ihale şartname ve sözleşmesi hükümlerini yerine getirmek üzere vermek zorunda olduğu kesin teminat tutarıolan ………- (………) Türk Lirası’nı[Bankanın adı] Bankamızgaranti ettiğinden, işletmeci; taahhüdünü ilgili mevzuat ile şartname ve sözleşme hükümlerine göre kısmen veya tamamen yerine getirmediği taktirde,

Protesto çekmeye, hüküm veya adı geçenin iznini almaya gerek kalmaksızın veya adı geçen ile Şirketiniz  arasında ortaya çıkacak herhangi bir uyuşmazlık ve bunun akıbet ve kanuni sonuçları beklenmeksizin ve nazari itibara alınmaksızın, yukarıda yazılı tutarı ilk yazılı talebiniz üzerine derhal ve gecikmeksizin İdarenize veya emrine nakden ve tamamen ve talep tarihinden ödeme tarihine kadar geçen günlere ait kanuni faiziyle birlikte ödeyeceğimizi Bankanın imza atmaya yetkili temsilcisi ve sorumlusu sıfatıyla ve Banka ad ve hesabına gayrikabili rücu, kayıtsız şartsız, her türlü defi ve itirazdan ari olarak, muhatabın veya üçüncü kişilerin rızası veya herhangi bir mahkeme kararı aranmaksızın taahhüt ve beyan ederiz. Ödeme yükümlülüğümüz Teklif Sahibinin iflâsı, konkordato ilan etmesi, feshi, tasfiyesi, yeniden yapılanması veya hakkında idari veya yasal takip yapılmasından hiçbir şekilde etkilenmeyecektir.

İşbu teminat mektubu…/…/20… tarihine kadar geçerli olup, bu tarihe kadar elimize geçecek şekilde tarafınızdan yazılı tazmin talebinde bulunulmadığı takdirde hükümsüz olacaktır.

................... Bankası A.Ş.

................... Şubesi

Yetkili İmzalar

İsim

İmza

NOT: Yabancı bankaların veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantilerine dayanılarak verilecek mektuplarda, kontrgarantiyi veren yabancı banka veya kredi kuruluşunun ismi ve teminatın kontrgarantili olduğu belirtilecektir. Kesin teminat mektubu işin süresini kapsayacak şekilde veya süresiz olacaktır.

 

                                                                                                                                                EK-3

 

TEKLİF MEKTUBU ÖRNEĞİ

 

 KÖMÜR İŞLETMELERİ A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜNEAİT 77676 VE 201400194 RUHSAT  NO.LU “RUHSATLAR’IN SATIŞIİHALESİ İÇİN TEKLİF MEKTUBU

 

KÖMÜR İŞLETMELERİ A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’ne

ANKARA

 

[.…./…./……..]

KÖMÜR İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ  Genel Müdürlüğü’ne ait 77676ve 201400194 Ruhsat nolu Ruhsatların  satış bedeli olarak …………. TL ödemeyi teklif ediyoruz. İhaleyi kazanmamız halinde ödemelerimizi, İhale Şartnamesi’ne uygun olarak SÖZLEŞME’de düzenlenecek şekilde ödemeyi kabul ve taahhüt ediyoruz.

İhale Şartnamesi ve eklerini tamamen okuyup kabul ettiğimizi beyan ve taahhüt ederiz.

 

İhaleye Teklif Veren

Gerçek/Tüzel Kişinin

Adı ve Ticaret Ünvanı

Açık Tebligat Adresi

Yetkili Şahıslar

Adı-Soyadı

İmza

 

 

 

 

 

                                                                                                                                    EK-4

YER GÖRME BELGESİ

 KÖMÜR İŞLETMELERİ A.Ş

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ANKARA

 

  Ruhsat devri satışı için 30.05.2019 tarihinde ihalesi yapılacak olan, 77676 ve 201400194 RUHSAT nolu ruhsat alanı içerisindeki Tuz Sahalarının Satışına ilişkin ihale dosyasını okudum, sahayı yerinde tetkik ettim ve şartlarının tümünü kabul ediyorum.

Bu işe ait ihale dosyası Genel Müdürlüğünüzden…/…/2019 tarihinde tarafımdan (adıma tarafından) alınmıştır.

Gereğini müsaadelerinize arz ederiz.

…/…/2019

 

Adı Soyadı:

Açık Adresi:

(Kanuni ikametgah adresi açık olarak belirtilecek ve bu adrese yapılacak her türlü tebligat geçerli addedilecektir.)

ONAY

                            KÖMÜR İŞLETMELERİ A.Ş

Adres: Beştepe Mah. Zübeyde Hanım Cad. No:7 YENİMAHALLE/ANKARA • Telefon: +90 312 216 01 00 +90 312 425 30 07 • Faks: +90 312 425 82 28